คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
เกี่ยวกับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน
navigator เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน  >  เกี่ยวกับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

ประวัติความเป็นมาและเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพื้นฐาน

         คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเป็นคณะวิชาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีภารกิจหลักในการผลิต บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) และสาขาครุศาสตร์(คบ. , คม.)   การก่อตั้งคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเริ่ม ต้น จากนโยบายของ ศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู ที่ต้องการให้วิทยาลัยครู ผลิตครู เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศิลป์เพื่อไปสอนเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินในโครงการมัธยมแบบประสม (คมส.)ทั่ว ประเทศ จึงได้จัดทำโครงการเงิน กู้ จากต่างประเทศ เพื่อจัดตั้งแผนกเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศิลป์ เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินที่วิทยาลัย ครูพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ เริ่มเปิดการเรียน การสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากวิทยาลัยครู ต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้ามาเรียน อีก 2 ปี โดยได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศิลป์) ต่อมา ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยวิชาการ ศึกษาประสานมิตร ผลิตบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศิลป์ แล ะ สำเร็จการศึกษาปี พศ. 2512 เป็นรุ่นแรก


         พ.ศ. 2518 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาการฝึกหัดครู ฉบับ พุทธศักราช 2518 ให้อำนาจวิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี เป็นผลให้วิทยาลัยครูพระนคร ดำเนินการ จัดการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศิลป์เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเองและปรับเปลี่ยนระบบบริหารจากแผนกเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ศิลป์เป็น “คณะวิชาเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศิลป์”


        พ.ศ. 2527 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาการฝึกหัดครู พุทธศักราช 2518 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2527) สาระสำคัญคือให้วิทยาลัยครู สามารถผลิตบัณฑิตสายอื่นได้นอกเหนือจากสายครู คณะฯจึงได้ผลิตบัณฑิตสาย วิทยาศาสตร์(วท.บ.)สาขาเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินควบคู่กับการผลิตบัณฑิตสาย ครุศาสตร์ (ค.บ.)และเปลี่ยนชื่อคณะเป็น“คณะวิชาเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศึกษา”


        พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูและ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ในปีพ.ศ.2538 ซึ่งสามารถจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตได้้้้สูงกว่า ปริญญาตรี คณะฯ จึงได้ มีการ เปลี่ยนแปลงชื่ออีกครั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน” เพื่อให้ครอบคลุ ม ภาระก ิจที่เพิ่มเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน และได้พัฒนาหลักสูตรถึงระดับปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาเทคโนโลย|ี เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน และสามารถเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 เป็นต้นมา