คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :
ฝ่ายสนับสนุน
 
นางอัญชรี สุภาพ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 

นางชลธิชา ยอดจันทร์
นางชลธิชา ยอดจันทร์
เจ้าหน้าที่งานธุรการ ส.3

 

นางสาวรัญญา อินทรไพศาล
นางสาวรัญญา อินทรไพศาล
เจ้าหน้าที่งานธุรการ ส.3

 

 

นิรันดร์ เรณูนันท์ ณ อยุธยา

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 


นางสาวฐิติพร พรพงษ์
นางสาวฐิติพร พรพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 
นางปรียาวัลย์ ทิพย์จันทร์
นางปรียาวัลย์ ทิพย์จันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสโรชินี แดงประไพ
นางสโรชินี แดงประไพ
นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวจันทร์จิรา สังเกตกิจ
นางสาวจันทร์จิรา สังเกตกิจ
นักวิชาการ

 

นางสาวประภาพรรณ ยะนา
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายประสิทธิ์ วรวงศ์
นายประสิทธิ์ วรวงศ์
นักวิชาการเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

 

นายพินิจ ไสว

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

​สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

นางสุริยัณห์ โพธ์ธิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสิ์

นายสุพรรณ แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ

 

นางสาวอรอนงค์ สุทธินวล

นักวิชาการพัสดุ

 

 

นายอภิมุข สวรรค์ประธาน

นักวิชาการเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน