การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวาระพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2559

ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส คณบดี เปิดการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวาระพิเศษ ในเรื่องการพิจารณาและลงความเห็นร่วมกัน โดยมีคณาจารย์คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเข้าร่วมประชุม ในการประชุมพิจารณาในครั้งนี้ ในวาระแรกได้สอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ ในโครงการพัฒนาและบริหารจัดห้องเรียนคุณภาพ (Smart classroom)  ในวาระที่สองเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปี 2559และในวาระที่สามได้เสนอชื่อ ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ขุนทอง เพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน วันที่ 3 พ.ค.2559 

รูปภาพเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอื่นๆ